BiP MEET AYDINLATMA METNİ

Yayın Tarihi: 01.05.2021

Biz Kimiz?

BiP Meet Uygulaması (“Uygulama”) BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. (işbu belgenin devamında “BiP”, “biz” veya “bizim” olarak ifade edilecektir) tarafından sunulmaktadır.

BiP, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (işbu belgenin devamında “KVKK” olarak ifade edilecektir) uygun olarak Kişisel Verilerinizi korumaya ve güvenliğini sağlamaya kararlıdır.

İş bu Aydınlatma Metni (“Metin”), kimliğinizi belirli veya belirlenebilir hale getiren (“siz”, “size veya kullanıcıya ait”) bilgilerin (“Kişisel Veriler”) hangi yöntemlerle elde edileceği, kullanılabileceği ve paylaşılabileceğine ilişkin konuları düzenlemektedir. İşbu Metinde tanımlanmamış terimlerin yorumlanması için BiP'e ait BiP Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır. çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen çerez politikamızı da okuyunuz.


BiP Tarafından İşlenebilecek Kişisel Verileriniz

Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte BİP tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir. 


Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı ve Yasal Dayanağı

BiP, Kişisel Verileri aşağıda belirtilen amaçlara ve KVKK'ya uygun olarak işlemekle yükümlüdür. Kendi iradenizle doğrudan bize sunmanız halinde veya Uygulama üzerinden bilgi ilettiğinizde yararlanılan ürün veya hizmetlere bağlı olarak size ait Kişisel Verileriniz, KVKK'nın  5. ve 6. maddelerinde ifade edilen aşağıda sayılı hukuki sebeplere dayanarak ve aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj ve elektronik posta vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecek, BiP ile kurmuş olduğunuz ilişkiye göre kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir. 

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, iletişimin içeriği ile ilgili herhangi bir veriye ulaşılmamaktadır.

BiP, Kişisel Verilerinizi uygulamanın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Cihaz Bilgileri.

İşleme amaçları: Uygulamaya kayıt olma, iletişimin sağlanması, şikâyet yönetimi, hata ve arızaların bildirilmesi, giderilmesi ve taleplerin karşılanması amaçlarıyla, yetkisiz ve hileli kullanımın tespit edilmesi, hizmetin ifası ve geliştirilmesi, Uygulama ve Uygulama ile bağlantılı hizmetlerin optimize edilmesi ve kullanıcıya ait cihazın Uygulama ve Uygulamaya ilişkin ayarlar ile uygun şekilde çalışmasının sağlanması, operasyonel faaliyetlerin kontrolü, geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi, iş geliştirme, hizmet kalitesinin ölçümü, iletişim, şirket içi değerlendirme, tanıtım, hizmet analizi, kullanım alışkanlıklarına dayalı hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve ücretli kullanım durumunda ücretlendirme ve faturalama yapabilme amaçları bu kapsama girmektedir.

İşbu metinde sayılan veriler BiP'in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenecektir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Cihaz Bilgileri.

İşleme amaçları: Kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla BiP'in tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla zorunlu olan veri işleme faaliyetleri bu kapsama girmektedir.

Uygulamanın kullanılması esnasında BiP ve tercihinize göre diğer kullanıcılar tarafından görülmek üzere isteyerek paylaştığınız kişisel verileriniz işlenmektedir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri.

İşleme amaçları: Kullanıcı adınızın diğer kullanıcılar tarafından görülmesi imkânı sunulması

Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya BiP tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir. 

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri.

İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, BiP ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, anket etkinlikleri sonucu kazanılan hakların kullandırılmasını sağlamak, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması amaçları bu kapsama girmektedir.

BiP, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde BiP meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir. 

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Cihaz Bilgileri.

İşleme amaçları: Hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, hizmet analizi, denetim ve kontrol, risk yönetimi, yetkisiz ve hileli kullanımının tespit edilmesi, şikâyet yönetim süreçlerinin icrası, kullanıcı anket sürecinin yönetimi, ürün ve strateji geliştirilmesi.

İşbu metinde sayılan Kişisel Veriler BiP'in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Kullanım Bilgileri, Cihaz Bilgileri.

İşleme amaçları: BiP'in tabi olduğu kanunlarda (örneğin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve benzeri) öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi.

Diğer kullanıcılar ile iletişiminizin yedeklenmesini talep etmeniz durumunda, bu iletişim yalnızca sizin erişebileceğiniz şekilde arşivlenecektir.


Kişisel Veriler Nerede Saklanıyor? 

BiP sunucuları Türkiye'de bulunmakta olup, kullanıma ilişkin tüm veriler Türkiye'de saklanmaktadır. 

Uygulama içindeki kayıt özelliğini kullanmanız halinde, görüşmeye ilişkin kayıtlar BiP sunucuları üzerinde saklanacaktır.


Kişisel Veriler Kiminle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılıyor?

BiP, elde ettiği Kişisel Verileri bu Metin'e uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir. Bu başlık altında yer alan bilgiler kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler, talep ve rızaları, hukuka uygunluk sebeplerine bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

BiP, üçüncü şahıslara Uygulamanın kullanıcıları hakkında toplulaştırılmış istatistiksel veriler ve analizler sağlayabilir. BiP, ilgili kişi tarafından açıklanmadığı sürece, bu şekilde paylaşılan verilerden ilgili kişilerin belirlenebilir kılınamayacağını beyan eder.


Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Uygulamanın kullanıcıları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi gereğince aşağıdaki haklarını kullanabilecektir:

•    Kişisel Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•    Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•    Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•    Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü şahısları öğrenme,

•    Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

•    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•    Kişisel Verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•    Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,

•    Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinizle ilgili olarak yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır. 

Kişisel Verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

(i)    Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu (https://www.bipmeet.com/form/kisisel-veri-basvuru.pdf) cihazınıza indirdikten sonra bu formu elektronik ortamda doldurun ve kayıtlı elektronik postanız (KEP) üzerinden bipiletisim@hs03.kep.tr e-posta adresine gönderin.

(ii)    Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra formu doldurun ve noter aracılığıyla “BiP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine gönderin.

(iii)     Başvuru yapılan şirkete daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun şekilde hazırlanmış olarak, kisiselverilerikoruma@bip.com adresine e-posta gönderin.


Veri Güvenliğine İlişkin Tedbirler

BiP Kişisel Verilerinizin güvenliğine özen gösterir ve Kişisel Verilere yetkisiz erişimi ve bunların yasa dışı olarak işlenmesini önlemek için uygun teknik ve idari tedbirleri alır. Kişisel Verileriniz, titizlikle uyguladığımız ve düzenli olarak güncellediğimiz güçlü güvenlik fonksiyonlarımız tarafından korunmaktadır.

BiP, bu Metine ve/veya KVKK'ya aykırı olarak Kullanıcılara ait hiçbir Kişisel Veriyi üçüncü şahıslara aktarmaz. BiP, Kişisel Verileri yalnızca bu tür işlemelerin amaçla uyumlu ve hukuka uygun olduğu durumlarda ikincil işleme faaliyeti yürütebilir. Kullanıcıların Kişisel Verilerinin işbu Metin hükümlerine uygun olarak dış kaynak hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılması halinde, BiP bu tür üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarının kişisel veriler için BiP düzeyinde koruma sağlayabilmesi adına gerekli tedbirleri alacaktır.


Metin Hakkında

BiP bu Metin'de gerekli olduğu takdirde her zaman, değişiklik yapabilir. Böyle bir durumda, güncellenen Metin Uygulama aracılığıyla yayımlanarak dikkatinize sunulacaktır. BiP tarafından Metinde yapılan güncellemeler ve değişiklikler Uygulamada yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler, talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.